Handelsbetingelser

Gyldighedsområde og omfang

Selvom der er begrænsninger til de garantier vi kan give, er din tilfredshed med vores løsning vigtig for os. Læs venligst handelsbetingelserne igennem og bliv bekendt med vores betingelser, før der indgås en samarbejdsaftale.

Handelsbetingelserne omfatter alle Yan&Co ApS produkter og ydelser og vil herefter blive betegnet som produktet. Aftagere af produkter og/eller ydelser leveret af Yan&Co ApS, betegnes som kunden.

Alle ydelser og/eller produkter som leveres til kunden af Yan&Co ApS, udføres efter handelsbetingelserne. Kunden forventes at have bekendtgjort sig med handelsbetingelserne, samt accepteret handelsbetingelserne inden indgåelse af aftale. Handelsbetingelserne kan kun tilsidesættes ved eksplicit skriftlig aftale mellem kunden og Yan&Co ApS.

Eventuel tvist om handelsbetingelserne, herunder tolkning, håndhævelse og opfyldelse af vilkår kan alene indbringes for Danske domstole i overensstemmelse med Danske værnetingsregler.

Levering

Nedenstående gør sig gældende uanset om det er Yan&Co ApS eller tredjepart der varetager driften af systemerne. Der tages forbehold for forsinkelser der skyldes

 • Udeladelser eller mangelfuld information fra kunden
 • Nedbrud
 • Svigtende adgang til IT-systemer
 • Ødelæggelse og/eller skadet data af i disse systemer
 • Strømsvigt og/eller svigt i telekommunikation
 • Lovindgreb
 • Terror eller hærværk, uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, computervirus eller hacking
 • Strejke, boykot, lockout eller blokade, uanset konfliktens årsag
 • Andre forhold og omstændigheder der er uden for Yan&Co ApS kontrol

Betaling

Samtlige priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet.  Betaling sker via onlinebetaling med kreditkort. Faktura kan downloades fra den konto som oprettes ved køb eller via e-mails som udsendes i forbindelse med købet.

Priser angivet i valuta anden end dansk, er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdato gældende valuta i Danske kroner. Yan&Co ApS forbeholder sig retten til at foretage justeringer af prisen for produktet og/eller ydelsen før betaling, såfremt ændringer i valutakursen finder sted.
Yan&Co ApS er forpligtet til at oplyse kunden om eventuelle justeringer af prisen.

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at kræve bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at overgive udestående kreditforhold til tredjemands inkasso.
Betaling der ikke er modtaget rettidigt vil blive påregnet 1,5 % rente per påbegyndt måned, samt et administrationsgebyr på DKK 100,00.

Rettigheder

Yan&Co ApS har ophavsretten på softwaren bag EAN API.

For færdigudviklede moduler og/eller andre produkter der benyttes af Yan&Co ApS i produktion og udvikling af andre produkter er disse behæftet med ophavsret og tilhører udviklerne af disse.

Brugsret

Du må anvende data fra EAN API i det omfang at de

 • ændres og sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Du har ikke ret til at bruge data fra EAN API hvor du

 • direkte videregiver/viser informationer fra EAN API uden markant yderligere berigelse af data

Videresalg af data

Kunden må ikke videresælge sin adgang eller licens. Hvis der findes brud på dette anses det for misligholdelse af handelsbetingelserne og adgangen lukkes uden krav på erstatning eller refundering.

Download og opbevaring (persistering) af data

Det er ikke tilladt at downloade (persistere) data til egne systemer.

Virksomheder der er reklamebeskyttede

Det er ikke tilladt at henvende til til reklamebeskyttede virksomheder med reklamehenvendelser. Oplysningerne fra EAN API må heller ikke anvendes til andre typer henvendelser, med mindre der er specifik hjemmel i lov, eller virksomheden har givet sit eksplicitte og dokumenterbare samtykke.

Oplysninger om virksomheder der er reklamebeskyttet må alene videregives fra Det Centrale Virksomhedsregister, samlet eller gruppevis, såfremt modtageren af oplysningerne skriftligt har erklæret

 1. at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret,
 2. at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand klart vil tilkendegive over for denne, at enheden er beskyttet, og
 3. at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand vil indhente en skriftlig erklæring fra tredjemand om, at denne vil overholde betingelserne i dette stykke.

Ovenstående følger af CVR-lovens bestemmelser, jf. § 19 og § 22.

Ansvarsbegrænsning

Benyttelse af EAN APIs produkter og/eller ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Yan&Co ApS påtager sig intet ansvar ift. indhold, lovlighed, lødighed, rigtighed eller enhver form for information der sendes og/eller modtages over Internettet.

Yan&Co ApS fraskriver sig enhver form for skade eller tab, herunder inkluderet manglende mulighed for brug af produkter og/eller ydelser, som kunden måtte lide i forbindelse med kundens brug af produkter og/eller ydelser, uanset nærmere grund herfor, medmindre Yan&Co ApS har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt.

Yan&Co ApS fraskriver sig enhver form for ansvar for

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af førnævnte tab
 • Tab af data på kundens server. Ansvar for backup af kundens data påligger kunden alene, med mindre andet aftales eksplicit og skriftligt
 • Force majeure forhold

Forsinkelse i leverancer

Yan&Co ApS fraskriver sig ethvert form for ansvar overfor tab hos kunden som følge af forsinkelse i nogen del af Yan&Co ApS leverance.

Persondata

Kundeoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, registreres i Yan&Co ApS kunderegister. Behandling af og omgang med af disse oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger.

Kunden har adgang gennem sin konto til at ændre i de angivne oplysninger, særligt adresse og e-mailadresse.

Yan&Co ApS fraskriver sig ethvert ansvar for kundens afbenyttelse af Yan&Co ApS produkter og/eller ydelser i forbindelse med behandling og/eller formidling af data der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger.
Yan&Co ApS forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om kunden til relevante offentlige myndigheder såfremt der er tale om strafbare forhold og/eller strafbare aktiviteter i forbindelse med brug af produkter og/eller ydelser.

Afvisning af Handel

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at afvise at handle med ethvert website, individ, organisation eller virksomhed som repræsenterer hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab uden yderligere begrundelse.

Enhver promovering af af hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab kan anses som mislighold af handelsbetingelserne og føre til øjeblikkelig ophør af samarbejdsaftaler, uden ret til refundering.
Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at afvise at handle med en hver privat person og/eller virksomhed uden yderligere begrundelse.

Accept af handelsbetingelser

Ved indgåelse af en aftale med EAN API og/eller ved betaling til Yan&Co ApS accepteres handelsbetingelserne mellem Yan&Co ApS og kunden.
Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at ændre eller opdatere handelsbetingelserne uden forudgående varsel.
Enhver form for ændring til handelsbetingelserne skal foregå på skift, skal accepteres og underskrives af kunden og Yan&Co ApS.

Ved spørgsmål til vores handelsbetingelser rettes henvendelse til [email protected].

Behandling af Persondata 

Oplysninger om behandlingen

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er:

 • At assistere kunden omkring vedligeholdelse og brug af EAN API
 • At assistere kunden omkring integration til kundens tjenester hos kunden selv eller hos andre leverandører

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen): 

 • Udvikling af EAN API
 • Backup og genetablering
 • Fejlsøgning og test
 • Analyse af datatrafik
 • Support

Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede: 

 • Almindelige personoplysninger som navn, e-mailadresser, telefonnumre, adresse, betalingsoplysninger,
 • Finansielle transaktioner som købte varer, pris, dato og tidspunkt
 • Besøgshistorik og besøgsmønstre
 • Kommentarer, likes, kundeudtalelser og anmeldelser relateret til ydelser/produkter

Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede: 

 • Brugere af EAN API

Instruks vedrørende behandling af personoplysninger 

Behandlingens genstand/ instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

 • Udvikling af EAN API
 • Backup og genetablering
 • Fejlsøgning og test
 • Analyse af datatrafik
 • Support

Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet omfatter: 

 • Adgang efter arbejdsbetinget behov
 • Adgangsstyring
 • Kryptering
 • Logning
 • Backup og Genetablering
 • Patching & opdatering
 • Sårbarhedsstyring
 • Risikostyring
 • Leverandørstyring
 • Kode versionering

Perioder og fornyelse
Aftaler løber fra den dag de er oprettet og frem til fornyelsen af perioden. Aftaler fornyes automatisk medmindre kunden opsiger aftalen via sin konto.

Betalinger

Betalinger vil ikke blive tilbagebetalt hverken helt eller delvist, såfremt kunden vælger, at opsige sin adgang.

Fravigelser

Eventuelle fravigelser fra betingelserne skal foreligge i form af eksplicit skriftlig aftale mellem Yan&Co ApS og kunden.

Opsigelse af abonnement og ophør

Kunden kan til enhver tid opsige sin aftale og vil derefter ikke blive faktureret yderligere for den opsagt aftale. Når en aftale opsiges vil der fortsat være adgang ind til indeværende periodes udløb, som kunden har betalt for.
Serviceaftale der ophøres som følge af brud eller mislighold på betalings-, handelsbetingelserne og/eller samarbejdsaftalen kan ikke resultere i en tilbagebetaling af overskydende abonnement.